Algemene voorwaarden

1. Inleiding

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Erjon Webdesign, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkende voorwaarden zijn voor Erjon Webdesign slechts bindend voor zover Erjon Webdesign zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 4. De Contractdatum is de datum waarop voor de Wederpartij ruimte op de Server van Gebruiker is gereserveerd en staat vermeld op de door Gebruiker verstrekte facturen.

2. Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  - Indien de prijsstijging het gevolg is van een op schrift vastgelegde wijziging van de overeenkomst,
  - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een
  op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst is gesloten indien de Wederpartij de offerte ondertekend naar Gebruiker heeft gezonden of indien de wederpartij per brief of E-mail akkoord gaat met de offerte.
 2. Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Erjon Webdesign niet, tenzij zij door Erjon Webdesign binnen 14 dagen schriftelijk zijn bevestigd.

4. Betalingscondities

 1. De betalingen voor Hosting, Domeinen en Onderhoud worden door de Wederpartij jaarlijks voldaan binnen 10 dagen na de contractdatum. De contractdatum staat vermeld op de door Gebruiker aan Wederpartij verzonden factuur.
 2. Betalingen voor het ontwerp van websites, huisstijlen en reclamebanners dienen te geschieden als beide partijen in alle redelijkheid tevreden zijn over het resultaat.
 3. Bij grote opdrachten is Gebruiker gerechtigd om aan Wederpartij een voorschot te vragen, dit voorschot wordt op de offerte vermeld.
 4. Gebruiker is verantwoordelijk voor het aanleveren van teksten en afbeeldingen, tenzij anders afgesproken. Indien gebruiker niet binnen 2 maanden na ondertekening van offerte, aan deze verplichting voldoet wordt het volledige bedrag, vermeld op de offerte, in rekening gebracht.
 5. Abonnementen op All-in-websites e/o domeinnamen worden automatisch verlengd, tenzij tenminste 1 maand voor de vervaldatum van het abonnement, schriftelijk, door Wederpartij wordt opgezegd.

5. Levertijden

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden.

6. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Gebruiker gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tijdens de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gebruiker tot enige schadeloosstelling gehouden is.
 2. Gebruiker zal zich onder andere kunnen beroepen op overmacht wanneer zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen tengevolge van staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer- en/of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van Gebruiker, ook al zouden genoemde omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar geacht kunnen worden.
 3. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor schade geleden door Wederpartij als gevolg van het wijzigen en verhuizen van E-mail-adressen die door de Gebruiker gehost worden. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het op een juiste manier inrichten van E-mail-verkeer op hun eigen IT-systeem. Gebruiker zal de wederpartij e/o netwerkbeheer van de Wederpartij voorzien van alle benodigde gegevens en advies tbv een goed werkende E-mailconfiguratie.

7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan voor gebruik door derden programmatuur te ontwikkelen welke is afgeleid van de door Gebruiker beschikbaar gestelde programmatuur en aanpassing aan de (bestaande) programmatuur.
 2. De intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de programmatuur en aanpassing programmatuur kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Gebruiker.
 3. De door Gebruiker geleverde software mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld en/of voor andere doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst met Gebruiker.
 4. De auteursrechten blijven eigendom van de Gebruiker, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd tussen Gebruiker en Wederpartij.


Deze Algemene voorwaarden zijn door de Kamer van Koophandel in depot genomen onder nr.05085950.